Allt bättre användning av hjälm

Användningen av cykelhjälm ökar bland både barn och vuxna. NTF:s årliga cykelhjälmsmätning, som bygger på drygt 100 000 observationer, indikerar en ökning av cykelhjälmsanvändandet på tio procentenheter de senaste sju åren i Sverige. I Kalmar län har användningen ökat med 6 procentenheter bland vuxna och 2 procentenheter bland barn jämfört med förra årets mätning.

För ett ökat och säkrare cyklande krävs lägre hastigheter i tätort, i synnerhet där man blandar aktiva trafikanter så som cyklister och gående med motorfordonstrafik. Lägre hastigheter i våra tätorter är helt avgörande för om vi ska kunna påskynda en övergång till säkrare, renare, energieffektivare och billigare transportsätt som dessutom kan bidra till ökad fysisk aktivitet och folkhälsa. Men om cyklandet ska kunna bli säkert måste cykelhjälmsanvändningen samtidigt fortsätta öka. Cirka 80 procent av alla cyklister som skadas allvarligt gör det nämligen i en singelolycka.

-Det är mycket glädjande att allt fler cyklister gör vad de kan för ett ökat och säkrare cyklande. Möjligen ser vi början till en helt ny cykelkultur i exempelvis Skåne där cykelhjälmen blir ett mer naturligt inslag oavsett var du bor i länet. Ett ökat cyklande kommer automatiskt när cykelinfrastrukturen blir säkrare och man upplever att man framför ett säkert fordon på ett säkert sätt med rätt utrustning i form av cykelhjälm, säger NTF:s verksamhetschef i Jönköping, med verksamhetsansvar i Kalmar län, Daniel Kvarnström.

Bättre användning

Enligt NTF:s årliga cykelhjälmsmätning ökade andelen vuxna som använder cykelhjälm med tre procentenheter från förra året och andelen barn med två procentenheter. I Sverige. För andra året i rad använder därmed nationellt över hälften av de cyklister vi observerar cykelhjälm. År 2013 bar 42 procent av samtliga observerade cykelhjälm.

 

Men det är stora regionala skillnader i användandet. I Stockholms län ligger cykelhjälmsanvändningen på cirka 70 procent både för vuxna och barn. De är en stor skillnad mot resten av landet, i synnerhet när det kommer till användningen bland vuxna. I Gävleborg, Kronoberg, Skaraborg, Uppsala län, Västmanland och Östergötland kommer man inte ens upp i 30 procents användning bland vuxna. I Kalmar län använder 43 procent vuxna cyklister hjälm.

Skillnader i landet

Generellt är cykelhjälmsanvändningen bättre bland barn men även här ser vi regionala skillnader i användning. I Dalarna, Halland, Jämtland, Stockholms län, Uppsala län, Göteborgsområdet, Västerbotten och Västernorrland är användningen klart över 70 procent samtidigt som den ligger på cirka 50 procent i Kronoberg, Södermanland och Värmland.  I Kalmar län ligger cykelhjälmsanvändningen bland barn på 62 procent, vilket tillhör de bättre resultaten i landet.

 

-Sannolikt bidrar den upplevda risken till en högre cykelhjälmsanvändning i Stockholm och Göteborg. Det är i första hand gruppen allvarligt skadade cyklister som skulle minska om fler använde cykelhjälm. Den absolut vanligaste olyckan bland cyklister är ju singelolyckan och det är inte farligare att cykla omkull i en storstad än någon annanstans i landet så vi borde inte se regionala skillnader. Man cyklar omkull på grund av underlaget, sin egen ouppmärksamhet eller för hög fart. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Därför är cykelhjälmen lika viktig oavsett om du cyklar på landet eller i stan, avslutar Daniel Kvarnström.

 


2021-09-22